Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské komorné divadlo Martin
  • NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ
   HRÁČI

   réžia: Lukáš Brutovský
   premiéra: 11. 11. 2016

  • SVETLANA ALEXIJEVIČ
   VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR

   réžia: Marián Pecko
   premiéra: 13. 1. 2017

  • OSCAR WILDE
   PORTRÉT DORIANA GRAYA

   réžia: Marián Amsler
   premiéra: 24. 3. 2017

  • JAN WERICH
   TRAJA VETERÁNI

   réžia: Matúš Bachynec
   premiéra: 19. 5. 2017

  • FRIEDRICH SCHILLER
   ÚKLADY A LÁSKA

   réžia: Lukáš Brutovský
   premiéra: 2. 6. 2017

  • DOTYKY A SPOJENIA 2017

   19.6. – 25. 6. 2017

  Dotyky a spojenia 2016
 • Najnovšie


  Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie
  r i a d i t e ľ a
  Slovenského komorného divadla Martin, Divadelná ul. č. 1, 036 80 Martin

  Požiadavky na uchádzačov:
  • vysokoškolské vzdelanie,
  • minimálne 5-ročná odborná prax,
  • minimálne 3-ročná riadiaca prax,
  • odbornosť - znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),
  • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
  • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka - vítaná,
  • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
  • bezúhonnosť.

  Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
  • plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
  • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
  • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
  • predloženie projektu so zameraním na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť s cieľom uspokojiť návštevníkov, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie, a tým rozvíjanie kultúrneho turizmu, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk » Samospráva » Dokumenty - Oznamy » Dokumenty » Smernice » schválené v roku 2011,
  • predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 20. 09. 2016
  na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie - riaditeľ- SKD", pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Klimíkovú na tel. č. 041/503 24 26.

   

 • Pokladňa SKD Martin

  otvorená od 2. 9. 2016
  pondelok - piatok: 10.00 - 16.00
  a hodinu pred predstavením
  tel: 043/422 22 12
  e-mail: pokladna@divadlomartin.sk

  Dotyky a spojenia 2016 - programové letáky
 
 • www.narodnycintorin.sk
 • OZ Priatelia martinského divadla
 • prenájom
 • Permanentky a výhodné predplatné
 • Videogaléria inscenácií SKD
 • Divadelný klub Martin